План за действие за опазване на поточния рак за периода 2024-2033 г. в България

Снимка:

Дейности по проекта

  1. Изготвяне и съгласуване на задание за разработване на План за действие за опазване на популациите на поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019–2028 г.
  2. Разработване на план за действие за опазване на популациите на поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019–2028 г.
  3. Организиране и провеждане на обществени обсъждания
  4. Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
Austropotamobius torrentium

Снимка:

Поточен рак

Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)

Царство Animalia
Тип Arthropoda
Клас Malocostraca
Разред Decapoda
Семейство Astacidae
Род Austropotamobius

Поточният рак заема важно място в хранителната мрежа в горното течение на нашите реки. Видът е всеяден. Храни се с дребни безгръбначни, растителност, органични остатъци. По този начин подпомага процеса на оползотворяването на попадналата във водната среда органика и самопречистването на реката. Опазвайки популациите на поточния рак и неговите местообитания, се грижим за съхраняването на екосистемите, осигуряващи голяма част от питейните води, необходими за нашето ежедневие.

План за действие за периода 2024-2033 г.

  • План за действие за периода 2024-2033 г.

Описание на вида

Поточният рак е най-малкият вид сладководни раци от семейство Astacidae. Размерът му достигат до 10 cm. Има гладка черупка, светло коремче, по-светла вентралната част (долна част) на щипките (почти бяла); триъгълен рострум, гладък и с тънки полета; само един посторбитален хребет без бодли; гладка цервикална бразда; проподит със средна кухина, която има туберкули от двете страни и дактилоподит с единична туберкула в проксималната трета.

Разпространение и местообитания

Поточният рак е с ограничено разпространение в Европа. Среща се само в Югоизточна и Централна Европа (общо в 20 страни), като в някои от тях популациите на вида са с ограничено разпространение и с малка численост. В България се среща в реки и потоци в централната и западна част на Стара планина, Витоша, Родопи. В Рила и Пирин има отделни находища, а в Източна Стара планина и в Черноморския басейн не се среща. Обитава горната част от речните течения, планински потоци, ручеи, от 189 m до 1342 m н.в., като предимно се среща от 300 до 900 m н.в.

Размножаване и биологични особености

Поточният рак се размножава от септември до юни. Женската носи до 190 оплодени яйца, прикрепени към коремните крачка. Ювенилните линеят 4-5 пъти годишно, по-късно в развитието си – по 2 пъти. Достига полова зрялост след третата до петата година. Мъжките могат да се размножават всяка година, а женските – година след изхвърлянето на яйцата.

Заплахи

Природозащитно състояние

Приложение №2

Закон за биологичното разнообразие

Пълна забрана на улов

Закона за рибарството и аквакултурите

Намаляваща популация, недостатъчна информация

IUCN

Приложение III

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна, и природните местообитания (Бернска конвенция)

Приложение II, V

Директива на Съвета №92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Връзки

  1. Публикуван План за действие за опазване на поточния рак Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) за периода 2024-2033 г. в България на страницата на МОСВ.
  2. Първи вариант нa План за действие за опазване на поточен рак
  3. Формуляр за обратна връзка
  4. Форум

Нормативна база

Новини

Подобни проекти