План за действие за опазване на поточния рак за периода 2022-2031 г. в България

Проектът е по приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 299 998.98 лв., от които 15% (44 999.85 лв.) национално и 85% (254 999.13 лв.) европейско съфинансиране. Проектът включва изготвяне на план за действие за опазване на популациите на поточен рак (Austropotamobius torrentium).

Проект BG16M1OP002-3.020-0056 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019 – 2028 г.“

 

Снимка: Рашид Рашид

Царство  Animalia
Тип  Arthropoda
Клас  Malocostraca
Разред  Decapoda
Семейство  Astacidae
Род Austropotamobius

Поточен рак

Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)

Поточният рак заема важно място в хранителната мрежа в горното течение на нашите реки. Видът е всеяден. Храни се с дребни безгръбначни, растителност, органични остатъци. По този начин подпомага процеса на оползотворяването на попадналата във водната среда органика и самопречистването на реката. Опазвайки популациите на поточния рак и неговите местообитания, се грижим за съхраняването на екосистемите, осигуряващи голяма част от питейните води, необходими за нашето ежедневие.


Описание на вида

Поточният рак е най-малкият вид сладководни раци от семейство Astacidae. Размерът му достигат до 10 cm. Има гладка черупка, светло коремче, по-светла вентралната част (долна част) на щипките (почти бяла); триъгълен рострум, гладък и с тънки полета; само един посторбитален хребет без бодли; гладка цервикална бразда; проподит със средна кухина, която има туберкули от двете страни  и дактилоподит с единична туберкула в проксималната трета.

Разпространение и местообитания

Поточният рак е с ограничено разпространение в Европа. Среща се само в Югоизточна и Централна Европа (общо в 20 страни), като в някои от тях популациите на вида са с  ограничено разпространение и с малка численост. В България се среща в реки и потоци в централната и западна част на Стара планина, Витоша, Родопи. В Рила и Пирин има отделни находища, а в Източна Стара планина и в Черноморския басейн не се среща. Обитава горната част от речните течения, планински потоци, ручеи, от 189 m до 1342 m н.в., като предимно се среща от 300 до 900 m н.в.

Размножаване и биологични особености

Поточният рак се размножава от септември до юни. Женската носи до 190 оплодени яйца, прикрепени към коремните крачка. Ювенилните линеят 4-5 пъти годишно, по-късно в развитието си – по 2 пъти. Достига полова зрялост след третата до петата година. Мъжките могат да се размножават всяка година, а женските – година след изхвърлянето на яйцата.

Заплахи

Природозащитно състояние

Закон за биологичното разнообразие
Приложение №2

Закона за рибарството и аквакултурите
пълна забрана на улов

IUCN
намаляваща популация, недостатъчна информация

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна, и природните местообитания (Бернска конвенция)
Приложение III

Директива на Съвета №92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Приложение II, V

 

Дейности по проекта

1. Изготвяне и съгласуване на задание за разработване на План за действие за опазване на популациите на поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019–2028 г.
2. Разработване на план за действие за опазване на популациите на поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019–2028 г.
3. Организиране и провеждане на обществени обсъждания
4. Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки

Източници

Червен списък на световно застрашените видове
Директива на Съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Закон за биологичното разнообразие
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна, и природните местообитания (Бернска конвенция)
Закона за рибарството и аквакултурите

Снимка: Austropotamobius torrentium, Christoph Leeb